EVS project

VOLUNTEERS

Проектът за ЕДС е основан на кампания NowWeMOVE и инициатива “_The Spot/_Място” и това ще позволи на доброволците да участват в организиране и координация на паневропейски събития, а новият елемент – The Spot се фокусира върху пресъздаване на градски пространства чрез въвличане на местната общност, на базата на процеса Placemaking. Проектът The Spot ще им осигури директен достъп и контакти до младежи и училища от различни населени места.

VOLUNTEERS

Service Specification

Most products fall between these two extremes. For example, a restaurant provides a physical good, but also provides services in the form of ambience, the setting and clearing of the table, etc.

Moveweek-agent

Използването на доброволци от ЕДС ще бъде насочено най-вече към работата с младежи от различни населени места в страната, като на тези млади хора ще бъдат представени събитията част от NowWeMOVE България. Също така ще се работим с тях по метода „Връстници обучават връстници“ и за изграждане на капацитета им, чрез организирането на презентации и работни ателиета от нашите доброволци на различни теми свързани със здравословния начин на живот и активното гражданство, доброволчеството и младежкото лидерство

Доброволците по проекта ще бъдат изпращани в различни местни общности (в по-малки населени места), за да представят кампанията NWM BG, както и да промотират физическата активност за здраве сред местните младежи. Те ще ги подпомагат за организирането на инициативи промотиращи физическата активност, като същевременно ще насърчават младите хода да търсят подкрепа от различни сектори – училище, община, местни спортни клубове или местен бизнес.

EU+Erasmus